Fönsterfabriken i Trelleborg

Garantibestämmelser

Fönsterfabriken i Trelleborg AB 10 års garanti på fönster och fönsterdörrar, giltigt från 1 januari 2010
garanti

Planglas reklamationshantering

Garantibestämmelser

1. Denna garanti ändrar inte på någon punkt i kundens rättigheter, enligt avtal och/eller lag gentemot Fönsterfabriken i Trelleborg AB, eller deras godkända återförsäljare.

2. För varje anmäld och godkänd reklamation gällande material- och/eller fabrikationsfel inom 10 år från det datum då fönstret, enligt produktmärkningen, blivit färdigställt gäller följande: Fönsterfabriken i Trelleborg AB åtar sig att åtgärda felet eller om nödvändigt leverera en ny produkt utan kostnad. Denna garanti omfattar dock inte kostnader för ur-montering eller montering av den nya produkten. Ej heller kostnader för eventuella följdarbeten i samband med utbytet. Garantin omfattar inte kostnader för specialtransporter såsom kran, båt, lift, kranbil eller krav på byggnadstäckning. Denna garanti omfattar inte kosmetiska fel eller naturligt åldrande hos produkten.

3. Om produkten som reklamerats inte längre finns i produktion, har Fönsterfabriken rätt att leverera en motsvarande produkt. Om material- eller produktionsfelet kan åtgärdas på rimligt sätt genom reparation eller delvis utbyte kan Fönsterfabriken välja detta sätt, utan kostnad för kunden. Detta ger dock inga rättigheter utöver punkt 2.

4. En reklamation enligt denna garanti måste ske inom 10 dagar efter felet upptäckts eller borde ha upptäckts. En reklamation skall anmälas till Fönsterfabriken i Trelleborg AB eller till den som levererat produkten.

5. Denna garanti omfattar inte påstådda material- eller fabrikationsfel vilka beror på att våra föreskrifter för montage, handhavande och skötsel inte har följts. Det åligger kunden att rekvirera dessa instruktioner om de saknas.

6. Denna garanti omfattar inte sådana fel som beror på förhållanden utanför normal användning. Garantin omfattar ej heller fel som kan hänföras till felaktig lagring eller montage av entreprenör, annan mellanhand eller slutkund.

7. 10 års garanti mot damm och kondens mellan glasen. Gäller isolerglas som är monterade i fabrik eller av Fönsterfabrikens auktoriserade montörer.
Garantin gäller under förutsättning att glaset:

* Har fabriksstämplad produktions tidpunkt.
* Skyddats korrekt och rengjorts under byggperioden.
* Inte skadats genom yttre påverkan, som t ex stötar, slag eller rörelser i intilliggande konstruktioner.
* Ej skadats genom frostsprängning, termisk- eller kemisk påverkan.
* Inte utsatts för bearbetning efter leverans; t ex slipning, blästring, etsning, målning, påklistring eller annan ytbehandling.

Telefon

Mån-Tors: 08.00 – 16.30
Fre: 08-00 – 15.15
Lunchstängt: 12.00 – 13.00

E-mail

Vi svarar på alla frågor angående fönster, montage och reparation.

Besöksadress

Dalaslingan 3
231 32
Trelleborg

Telefon

Mån-Tors: 08.00 – 16.30
Fre: 08-00 – 15.15
Lunchstängt: 12.00 – 13.00

E-mail

Vi svarar på alla frågor angående fönster, montage och reparation.

Besöksadress

Dalaslingan 3
231 32
Trelleborg